• ေရာင္းရန္ရွိေသာ 18,225
  • ယေန႔Updateလုပ္ထားေသာ 14,469
  • ဂ်ပန္စံေတာ္ခ်ိန္ 17:07

Shipping Schedule

2017-05-24တြင္Updateလုပ္လိုက္ပါသည္

CAR FROM JAPAN မွသင္မွာယူလိုက္သည္႔ကားတည္ရွိရာ ကြန္တိန္နာကိုေျခရာခံမိေစရန္ သေဘာၤအခ်ိန္စာရင္း(shipping schedule)ကို စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ကားကိုသေဘာၤျဖင့္ပို႔ေဆာင္ျခင္းသည္ လနွင့္ခ်ီကာၾကာျမင့္နိုင္ေသာ္လည္း သင္႔ကားရွိရာကြန္တိန္နာကိုအျမဲမျပတ္ေျခရာခံနိုင္ပါမည္။ လက္ရွိအေနျဖင့္ ေဒသၾကီးေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ ရုရွား၊ ပင္လယ္နက္၊ အာရွ၊ အာဖရိက၊ အိုရွန္းနီးယား၊ ေတာင္အေမရိက၊ ဥေရာပ၊ ေျမထဲပင္လယ္ေဒသ၊ အေရွ႔အာရွ ေဒသတို႔အတြင္း သေဘာၤမ်ားကိုေျခရာခံနိုင္ေအာင္ ကြ်နု္ပ္တို႔မွလုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ ပို၍သိရွိလိုပါလွ်င္ ကြ်နု္ပ္တို႔ထံေအာက္ပါတို႔မွတဆင့္ဆက္သြယ္ေပးပါ: အီးေမး: ask@carfromjapan.com အေရးေပၚတိုက္ရိုက္ဖုန္းနံပါတ္: +81 3 4540 6692

Filters

Russia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Toyama Maizuru Hakata Otaru Vladivostok
ECL LIGULAO NX42 May 15th May 16th May 17th - - - - - May 21st
JAL IMAN 5 - - - - - May 18th - - -
JAL DPL ALYUR 2 - - - - - - - May 18th -
JAL OCEAN PRIDE 7 - - - - May 19th - - - -
JAL IMAN 6 - - - - May 26th May 25th - - -
JAL OCEAN PRIDE 8 - - - - May 26th - - - -
ECL LIGULAO NX43 - - May 29th - - - - - Jun 5th
ECL OCEAN BLUE NX09 May 29th May 31st - - - - - - Jun 10th
JAL NEKSU 12 - - - - - - - May 30th -
JAL SILVER DREAM 3 - - - - - - Jun 6th - -
JAL NEKSU 15 - - - - - - - - -

Ocenia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Brisbane Port Kembla Melbourne Auckland Wellington Lyttelton Suva Lautoka
MOL SUNLIGHT ACE 0067A Apr 25th - Apr 26th Apr 28th - - - - May 18th May 20th May 21st May 13th -
KYOWA CORAL ISLANDER II 118 Apr 26th - Apr 25th Apr 24th - - - - - - - May 18th May 17th
ARMACUP CARRERA 1709 May 5th - May 4th - May 3rd - - - May 21st May 25th May 22nd - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 5 99 May 6th - May 2nd - May 1st - - - May 20th May 24th May 22nd - -
MOL MIRACULOUS ACE 0072A - - May 15th May 16th - - - - Jun 5th Jun 7th Jun 8th - -
MOL PRESTIGE ACE 0043A - - - May 16th - - - - Jun 5th Jun 7th Jun 8th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 6 96 May 21st - May 18th - May 17th - - - Jun 8th Jun 12th Jun 10th - -
TOYOFUJI FUJITRANSWORLD 204 May 24th - May 23rd - May 22nd - - - Jun 6th Jun 12th Jun 10th - -
MOL SWALLOW ACE 0082A - - May 29th May 30th - - - - Jun 18th Jun 20th Jun 21st - -
MOL LEO SPIRIT 0020A - - May 29th May 30th - - - - Jun 18th Jun 20th Jun 21st - -
MOL GARNET ACE 0058A - - May 29th May 31st - - - - Jun 18th Jun 20th Jun 21st - -
KYOWA TROPICAL ISLANDER 118 May 31st - May 30th May 29th - - - - - - - Jun 22nd Jun 21st
NYK TROPICAL ISLANDER 118 May 31st - May 30th May 29th - - - - - - - Jun 22nd Jun 21st
SWIRE SHIPPING CORAL CHIEF 1707S May 31st - - - - - - - - - - Jun 19th Jun 17th
TOYOFUJI TRANS FUTURE 7 96 Jun 3rd - May 30th - May 29th - - - Jun 22nd Jun 26th Jun 24th - -
ARMACUP TOKYO CAR 1711 Jun 4th - Jun 3rd - Jun 2nd - - - Jun 21st Jun 26th Jun 24th Jun 25th -
ARMACUP LAKE TAUPO 1710 - - - - - - - - Jun 6th Jun 10th Jun 9th - -
TOYOFUJI DREAM DIVA 25 Jun 7th - - - Jun 5th - - - Jun 20th Jun 26th Jun 24th - -
MOL CLOVER ACE 0060A - - - Jun 15th - - - - Jul 5th Jul 7th Jul 8th - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 5 100 Jun 17th - Jun 13th - Jun 12th - - - Jul 5th Jul 9th Jul 7th - -
KYOWA SOUTH ISLANDER Jun 17th - Jun 15th Jun 14th - - - - - - - Jul 9th Jul 7th
SWIRE SHIPPING PAPUAN CHIEF 1708S Jun 21st - - - - - - - - - - Jul 8th Jul 7th
MOL FIRMAMENT ACE 0087A - - Jun 27th Jun 28th - - - - Jul 18th Jul 20th Jul 21st - -
KYOWA CORAL ISLANDER II 119 Jul 4th - Jul 3rd Jun 30th - - - - - - - Jul 26th Jul 25th

Black Sea

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Nagoya Kobe Osaka Hakata Novorossiysk Poti Batumi
MAERSK SEROJA LIMA 1711 May 6th - May 4th - - - Jun 19th -
MSC MSC MARIA PIA HI719R - May 18th - May 15th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK DOLPHIN STRAIT 1740 - - - - May 18th - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK IRENES WARWICK 1705 May 20th May 18th May 17th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC ANNICK HI720R May 21st - - - May 23rd - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MSC RHL CONCORDIA HI720R May 21st - - - May 23rd - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK O.M.AGARUM 1715 - - - - May 23rd - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK E.R. FRANCE 717W - - - May 24th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC LEVINA HI720R - May 25th - May 22nd - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK MAERSK ELGIN 1707 May 27th May 25th May 24th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MAERSK MAERSK AVON 1705 - - - - May 27th - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC MARIA PIA HI721R May 28th - - - May 30th - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MSC MSC ANNICK HI721R - Jun 1st - May 29th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MSC RHL CONCORDIA HI721R - Jun 1st - May 29th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK PAXI 1709 Jun 3rd Jun 1st May 31st - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC LEVINA HI722R Jun 4th - - - Jun 6th - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK E.R.KOBE 719W - - - Jun 7th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -
MSC MSC MARIA PIA HI722R - Jun 8th - Jun 5th - - အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္
MAERSK MAERSK SEMAKAU 1705 Jun 10th - - - - - အသစ္တင္ေနပါသည္ -

Asia, Africa

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hakata Jebel Ali Karachi Port Louis Durban Dar Mombasa Maput Hanbantota
HOEGH HOEGH BANGKOK 54 - Apr 11th - Apr 13th - - - - - May 12th May 19th May 21st May 15th -
HYUNDAI(FOURWAY) GLOVIS CHAMPION 026 - Apr 13th Apr 14th - Apr 15th - - - - May 23rd May 14th May 16th May 29th -
HYUNDAI(FOURWAY) GLOVIS CARDINAL 024 - Apr 14th Apr 15th - Apr 16th - - - - May 23rd May 14th May 16th May 29th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA 096 Apr 22nd - Apr 20th Apr 19th - Apr 17th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - အသစ္တင္ေနပါသည္ May 23rd May 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ May 13th
HOEGH HOEGH BRASILIA 74 - Apr 26th Apr 25th Apr 24th - - - - - May 26th Jun 2nd Jun 4th May 29th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH BRASILIA 74 - Apr 26th Apr 25th Apr 24th - - - - - - - - May 29th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MENAD 118 Apr 28th - Apr 26th Apr 25th - - - - - - May 24th May 23rd - May 15th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING COMPOSER 089 Apr 29th - Apr 28th Apr 27th - Apr 25th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - အသစ္တင္ေနပါသည္ May 24th May 23rd အသစ္တင္ေနပါသည္ May 16th
MOL PRESTIGE ACE 0142A May 10th - May 11th May 13th - - - - Jun 5th Jun 11th Jun 18th Jun 19th Jun 13th -
HOEGH HOEGH TROVE 129 - May 11th - May 13th - - - - - Jun 10th Jun 17th Jun 19th Jun 13th -
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH TROVE 129 - May 11th - May 13th - - - - - Jun 10th Jun 17th Jun 19th Jun 13th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CINDY SUB May 15th - May 13th May 12th - May 10th - - - - Jun 11th Jun 9th - Jun 2nd
HYUNDAI GLOVIS GRAND RACE 001 - - May 19th - May 20th - - - - Jun 26th Jun 17th Jun 19th Jul 1st -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND COSMO 007 May 20th - May 18th May 17th - May 15th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - May 19th Jun 14th Jun 12th အသစ္တင္ေနပါသည္ -
THE KEIHIN CO., LTD. RYUJIN SUB May 25th - May 23rd May 22nd - May 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 21st Jun 19th အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 11th
THE KEIHIN CO., LTD. RYUJIN 093 May 25th - May 23rd May 22nd - May 20th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 21st Jun 19th အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 11th
NYK HYPERION HIGHWAY 14 May 25th - May 28th - - - - Jun 17th - - - - - -
MOL HYPERION HIGHWAY 14 May 25th - May 28th - - - - Jun 17th - - - - - -
K-LINE HYPERION HIGHWAY 14 May 25th - May 28th - - - - Jun 17th - - - - - -
HOEGH HOEGH SYDNEY 64 - May 27th May 28th May 29th - - - - Jul 11th Jun 26th Jul 3rd Jul 5th Jun 29th -
THE KEIHIN CO., LTD. LORD VISHNU 095 May 27th - May 26th May 25th - May 23rd - - - - Jun 29th Jun 26th - Jun 19th
HOEGH(FOURWAY MARITIMES) HOEGH SYDNEY 64 - May 27th May 28th May 29th - - - - - Jun 26th Jul 3rd Jul 5th Jun 29th -
HYUNDAI GLOVIS SONIC 001 - May 28th May 30th - May 31st - - - - Jul 7th Jul 1st Jun 29th Jul 11th -
THE KEIHIN CO., LTD. LORD VISHNU SUB Jun 3rd - Jun 1st May 31st - May 29th - - - - Jun 29th Jun 27th - Jun 19th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MIDAS SUB Jun 4th - Jun 2nd Jun 1st - May 30th အသစ္တင္ေနပါသည္ - - အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 29th Jun 27th အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 19th
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND PACE 098 Jun 5th - Jun 3rd Jun 2nd - May 31st အသစ္တင္ေနပါသည္ - - Jul 6th Jul 2nd Jun 29th အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 21st
MOL MARGUERITE ACE 0070A Jun 9th - Jun 10th Jun 13th - - - - Jul 5th Jul 11th Jul 19th Jul 20th Jul 14th -
SEALS CO.,LTD VIKING CHANCE 6 Jun 14th - Jun 13th - Jun 12th - - - - - Jul 11th Jul 12th - Jul 3rd
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING MARGARETA SUB Jun 14th - Jun 12th Jun 10th - Jun 8th - - - - Jul 8th Jul 6th - Jun 28th
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CALM SUB Jun 22nd - Jun 20th Jun 19th - Jun 17th - - - - Jul 17th Jul 15th - Jul 8th
SEALS CO.,LTD B VESSEL SUB Jun 27th - Jun 28th - Jun 29th - Jul 22nd Jul 19th - - - - - Jul 14th

East Asia

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Hong Kong Yangon Laem Chabang Hanbantota Chittagong Mongla
TOYOFUJI SEPANG EXPRESS 35 အသစ္တင္ေနပါသည္ - May 16th - အသစ္တင္ေနပါသည္ May 22nd - May 25th - - -
ECL VIKING AMBER SUB Apr 26th - Apr 25th - Apr 24th - May 13th - May 9th May 16th May 18th
ECL VIKING AMBER 14 Apr 26th - Apr 25th - Apr 28th - May 13th - May 9th May 16th May 18th
ECL MALAYSIA STAR SUB Apr 27th - - - Apr 25th - - May 24th - - -
SEALS CO.,LTD VIKING CHANCE 5 May 2nd - May 3rd - Apr 28th May 7th May 21st - May 18th May 20th May 22nd
ECL GLOVIS PRESTIGE SUB May 18th - May 17th - May 16th - Jun 2nd - May 29th Jun 5th Jun 7th
ECL GLOVIS PRESTIGE 14 May 19th - May 20th - May 22nd - Jun 5th - Jun 1st Jun 7th Jun 9th
TOYOFUJI TRANS FUTURE 8 145 May 22nd - May 23rd - အသစ္တင္ေနပါသည္ - - Jun 1st - - -
K-LINE BISHU HIGHWAY 74 May 25th - May 25th - - - - - Jun 15th - -
ECL VIKING CORAL 8 May 26th - May 27th May 29th May 29th - Jun 10th - Jun 14th - -
NYK DAEDALUS LEADER 60 May 27th - May 28th - - - Jun 15th - - - -
TOYOFUJI SILVERSTONE EXPRESS 03 May 29th - May 30th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 5th - Jun 8th - - -
TOYOFUJI TRANS FUTURE 10 161 - - - - May 29th - - - - - -
K-LINE GOLDEN FAN 180 May 30th - May 29th - May 27th - - - - - -
SEALS CO.,LTD VIKING EMERALD 2 May 30th - May 31st - Jun 1st - Jun 14th - - Jun 17th Jun 19th
SEALS CO.,LTD DREAM BEAUTY 2 May 31st - May 30th - May 29th - Jun 12th - Jun 17th - -
TOYOFUJI TOCHO 143 Jun 5th - Jun 6th - အသစ္တင္ေနပါသည္ Jun 12th - Jun 15th - - -
TOYOFUJI TOYOFUJIMARU NO.2 47 - - - - Jun 5th - - - - - -
ECL A Vessel SUB Jun 7th - Jun 6th - Jun 5th - Jun 22nd - Jun 19th Jun 25th Jun 27th
ECL POSITIVE BRAVE OR SUB Jun 14th - - - Jun 12th - - Jul 19th - - -
SEALS CO.,LTD A VESSEL SUB Jun 14th - Jun 13th - Jun 12th - Jun 25th - - Jun 28th Jun 30th
K-LINE T.B.N - - Jun 15th - - - - - - - -
ECL GLOVIS PRESTIGE 15 Jun 26th - Jun 24th - Jun 23rd - Jul 11th - Jul 8th Jul 14th Jul 16th

S.America

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Iquique Matarani
THE KEIHIN CO., LTD. ASIAN CAPTAIN 157 အသစ္တင္ေနပါသည္ - Jun 11th - - - -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING PRIDE 027 Apr 21st - Apr 20th - - May 23rd -
HOEGH HOEGH OSLO 72 Apr 26th - - Apr 24th - May 26th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CAROLINE 092 Apr 27th - Apr 26th - - May 22nd -
ECL AUTO ATLAS 029 - Apr 28th Apr 27th Apr 24th Apr 26th May 31st -
THE KEIHIN CO., LTD. ASIAN TRUST SUB May 14th - May 12th May 11th - Jun 14th -
THE KEIHIN CO., LTD. MORNING CLAIRE 056 May 20th - May 18th - - Jun 15th -
ECL TBN SUB - May 25th - May 21st May 23rd Jul 1st -
HOEGH GRAND QUEST 4 - May 27th - May 23rd - Jun 23rd -
NYK DELPHINUS LEADER 55 May 27th - May 30th - - Jun 27th -
ECL GLOVIS COMPANION 029 - May 27th - May 23rd May 25th Jul 1st -
NYK(SUN PHOENIX) DELPHINUS LEADER 55 May 27th - May 30th - - Jun 27th -
NYK(K-LINE) DELPHINUS LEADER 55 May 27th - May 30th - - Jun 27th -
THE KEIHIN CO., LTD. GRAND VICTORY 072 May 28th - May 27th - - Jun 30th -
HYUNDAI GLOVIS GLOVIS SONIC 001 - May 28th May 30th - May 31st - -
ECL GLOVIS CHAMPION 026 - May 29th - May 25th May 27th Jun 28th -
THE KEIHIN CO., LTD. ASIAN VISION 177 Jun 14th - Jun 12th Jun 11th - Jul 16th -

Euro

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Larnaca Dublin Southampton Bremerhaven Hanko Limassol
ARMACUP TALISMAN AF707 Mar 17th - Mar 16th Mar 15th - - May 4th May 6th May 4th May 19th -
ARMACUP SALOME AF708 Mar 29th - Mar 28th Mar 27th - - May 18th May 18th May 15th May 26th -
HOEGH HOEGH AMSTERDAM 23 - Apr 1st - Mar 25th - Apr 27th Jun 4th May 20th May 16th - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP FIGARO AL709 Apr 7th - Apr 6th Apr 5th - - May 29th May 25th May 23rd Jun 2nd -
ARMACUP FIGARO AF709 Apr 7th - Apr 6th Apr 5th - - May 29th May 25th May 23rd Jun 2nd -
NYK IRIS LEADER SUB - - Apr 11th - - - - - - - May 28th
ARMACUP PORGY AL710 Apr 12th - - - - - - - - - May 27th
ARMACUP MORNING CELESTA AL710 Apr 13th - - - - - Jun 5th - May 31st Jun 9th May 22nd
HOEGH HOEGH TARGET 11 - - - Apr 17th - - Jun 8th Jun 8th Jun 5th - -
ARMACUP TAMESIS AF710 Apr 19th - Apr 18th Apr 17th - - Jun 5th Jun 6th Jun 3rd Jun 16th -
ARMACUP MORNING CELESTA AL711 Apr 19th - Apr 21st Apr 22nd - - Jun 12th - Jun 7th Jun 16th May 27th
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING MARGARETA 314 Apr 21st - Apr 19th Apr 18th - May 27th - Jun 15th Jun 12th - -
ARMACUP TAIPAN AL711 Apr 23rd - Apr 25th Apr 22nd - - Jun 12th Jun 9th Jun 7th Jun 16th May 29th
HOEGH HOEGH TOKYO 72 - Apr 25th - Apr 27th - May 25th Jun 28th Jun 19th Jun 16th - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP FIDELIO AF712 May 7th - May 6th May 5th - - Jun 26th - Jun 22nd Jul 7th -
ARMACUP THEMIS AL713 May 19th - May 20th - - - Jul 16th Jul 13th Jul 13th Jul 29th -
ARMACUP TARAGO AF713 May 22nd - May 21st May 20th - - Jul 9th Jul 7th Jul 3rd Jul 15th -
Yuwa Shipping Co., Ltd RYUJIN 316 May 23rd - May 22nd May 21st - Jul 2nd - - Jul 14th - -
HOEGH GRAND DOLPHIN 59 - May 27th - May 24th - Jun 19th အသစ္တင္ေနပါသည္ - Jul 12th - အသစ္တင္ေနပါသည္
ARMACUP TOMBARRA AL714 May 27th - May 29th May 30th - - Jul 16th Jul 16th Jul 15th Jul 28th -
ARMACUP PARSIFAL AF714 May 30th - May 29th May 28th - - Jul 16th Jul 16th Jul 13th Jul 22nd -

Caribean

ေရာက္ရွိျပီး
ယေန႔ေရာက္ရွိ
မၾကာမွီေရာက္ရွိမည္
ကုမၸဏီအေၾကာင္း သေဘာၤ၏အမည္ ခရီးစဥ္ Yokohama Kawasaki Nagoya Kobe Osaka Kingston Nassau Port of Spain George Town(Guy) Paramaribo Castries Roseau
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS CHORUS 016 - - - - Apr 10th May 14th May 24th May 19th - - - -
HOEGH HOEGH KOBE 39 - Apr 13th - Apr 12th - May 7th Jun 2nd Jun 4th - May 31st Jun 5th -
MOL ISTRA ACE 0096A Apr 13th - Apr 15th Apr 17th - May 12th May 25th May 19th - - - -
K-LINE ISTRA ACE 0096 Apr 13th - Apr 15th Apr 17th - May 12th May 25th May 19th - - - -
Yuwa Shipping Co., Ltd MORNING CELLO MCO091 Apr 15th - Apr 14th Apr 13th - May 15th May 19th May 11th May 23rd May 22nd May 18th -
MOL COSMOS ACE 161A Apr 17th - Apr 15th Apr 13th - May 12th May 25th May 19th - - - -
MOL COSMOS ACE 0161A Apr 17th - Apr 15th Apr 13th - May 12th May 25th May 19th - - - -
K-LINE COSMOS ACE 0161 Apr 17th - Apr 15th Apr 13th - May 12th May 25th May 19th - - - -
K-LINE GRAVITY HIGHWAY 22 Apr 28th - Apr 27th Apr 24th - May 24th - Jun 5th - - Jun 1st May 30th
MOL GRAVITY HIGHWAY 0022E Apr 28th - Apr 27th Apr 24th - May 24th - Jun 5th - - Jun 1st May 30th
HOEGH CSCC ASIA SUB - Apr 30th Apr 29th Apr 28th - May 23rd Jun 16th Jun 4th Jun 2nd May 31st Jun 5th -
HOEGH NOCC BALTIC 1 - Apr 30th Apr 29th Apr 28th - May 21st Jun 2nd Jun 1st May 30th May 28th Jun 2nd -
Yuwa Shipping Co., Ltd ASIAN TRUST AZT147 May 16th - May 15th May 14th - Jun 15th Jun 19th Jun 11th Jun 23rd Jun 22nd Jun 18th -
MOL JINSEI MARU 0038E May 19th - May 15th May 17th - Jun 15th Jun 29th Jun 22nd - - - -
K-LINE JINSEI MARU 38 May 19th - May 15th May 17th - Jun 15th Jun 29th Jun 22nd - - - -
HOEGH HOEGH ASIA 132 - May 20th - May 19th - Jun 11th Jul 4th Jul 6th Jul 4th Jul 3rd Jul 7th -
HOEGH HOEGH TROOPER 169 - May 30th May 29th May 28th - Jun 22nd Jul 13th Jul 6th Jul 4th Jul 3rd Jul 7th -
HOEGH HOEGH TRANSPORTER 132 - May 30th May 29th May 28th - Jun 21st Jul 13th Jul 6th Jul 4th Jul 3rd Jul 7th -
K-LINE SWALLOW ACE 82 May 31st - May 30th May 27th - Jun 27th - Jul 11th - - Jul 7th Jul 5th
MOL SWALLOW ACE 82A May 31st - May 30th May 27th - Jun 27th - Jul 11th - - Jul 7th Jul 5th
K-LINE MARVELOUS ACE 78 May 31st - May 30th May 28th - Jun 27th - Jul 11th - - Jul 7th Jul 5th
MOL MARVELOUS ACE 78A May 31st - May 30th May 28th - Jun 27th - Jul 11th - - Jul 7th Jul 5th
MOL MARVELOUS ACE 0078A May 31st - May 30th May 28th - Jun 27th - Jul 11th အသစ္တင္ေနပါသည္ အသစ္တင္ေနပါသည္ Jul 7th Jul 5th
CNC JAPAN(ECL) GLOVIS CROWN 015 - - - - - Jun 13th Jun 23rd Jun 18th - - - -
Yuwa Shipping Co., Ltd ASIAN DYNASTY ADF146 Jun 14th - Jun 13th Jun 12th - Jul 15th Jul 19th Jul 11th Jul 23rd Jul 22nd Jul 18th -

CAR FROM JAPAN ၏ကမ္ပိန္း

Be a vip
Get discounts, save more

We send only useful information